Квалификация Northwestern Russia Regional Contest, ICPC 2021–2022

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKLMNO=Time Qual
1SPb SU: Andrew Sergeevich (Grigoryev, Gorbachev, Ivanov)+
2:58
+
3:52
+
6:56
+
20:03
+1
22:54
+
12:41
+
30:39
+
78:16
+1
40:51
+
41:16
+1
81:03
+4
256:14
+
67:16
+
121:51
.14919Q
2SPb ITMO: pengzoo (Iakovlev, Golikov, Perveev)+
0:40
+
1:35
+1
3:22
+
15:17
+
9:03
+1
18:40
+
15:01
+
151:17
+
39:17
+
33:26
+
54:56
+3
242:10
+2
88:38
+1
132:28
.14960Q
3SPb HSE: Lemon Tree (Surkov, Alferov, Makhnev)+
4:40
+
2:02
+
2:21
+
9:39
+1
45:50
+
7:00
+1
20:01
+2
28:44
+1
80:28
+2
35:01
+
108:32
+3
188:22
+
81:19
+2
184:32
.141033Q
4SPb SU: dataVase (Gladchenko, Musina, Budnikov)+
0:49
+
4:02
+1
8:58
+1
24:57
+
34:02
+2
23:29
+
17:26
+
94:34
+2
123:57
+
52:57
+1
179:41
+2
291:32
+1
75:45
+
207:42
.141331Q
5SPb SU: ?5 (Gaevoi, Petrov, Belichenko)+
3:09
+
15:16
+1
11:03
+1
24:57
+
30:49
+
16:34
+
37:39
+
100:57
+
81:28
+1
42:35
+1
252:43
.+
135:24
+3
195:44
.131081Q
6SPb ITMO: Unexpected Value (Stepanov, Kuzin, Tran)+1
4:38
+1
5:46
+1
10:41
+2
26:26
+3
28:46
+2
42:38
+
35:52
+
104:33
+
125:46
+1
53:46
+1
94:06
-6+1
151:30
+2
214:46
.131191Q
7SPb SU: Team Chill It (Volkov, Khargelia, Pavlenko)+
1:40
+
3:51
+
9:45
+
9:06
+
29:01
+
22:14
+1
43:46
+
124:26
+4
129:15
+
52:51
+2
170:21
.+
210:07
+1
276:23
.131237Q
8SPb SU: Sir Arthur (Averkov, Klimov, Akilov)+
3:16
+
6:26
+1
8:25
+
25:44
+3
47:12
+
22:26
+
52:56
+1
116:13
+
113:16
+1
77:33
+3
142:44
.+2
237:19
+1
195:44
.131283Q
9SPb ITMO: TaskAcceptedException (Hruntov, Yatsuk, Damasevich)+
7:00
+
3:52
+
6:18
+3
28:48
+3
64:32
+
23:51
+
53:19
+
93:04
+1
131:48
+1
93:17
+1
161:34
.+4
287:47
+7
229:36
.131578Q
10SPb ITMO: Cataleptodius (Oreshin, Hakimov, Ibraev)+
3:46
+
6:37
+
9:41
+
20:57
+
31:37
+6
111:14
+
38:29
+1
95:08
+4
124:59
+2
70:11
+
173:04
.+10
276:38
+1
228:15
.131664Q
11SPb SU: How to launch goose workers? (Fadeeva, Grebennikov, Milshin)+
1:52
+
5:24
+1
4:52
+
8:22
+
37:34
+
17:40
+
22:55
+
53:34
+
70:21
+
41:46
+2
105:43
-10-14+
179:02
.12602Q
12SPb SU: 25 (Trubnikov, Chukhin, Khabarov)+
1:19
+
2:28
+1
4:30
+
19:43
+1
18:11
+2
34:05
+2
49:53
+2
211:42
+1
172:19
+
52:26
+3
132:13
.+2
167:44
-13.121141Q
13SPb SU: Insanely can be the first (Shefer, Shilyaeva, Karpovich)+1
4:27
+
3:24
+1
9:37
+
19:39
+
22:44
+
31:14
+
33:00
+2
168:45
+2
184:27
+2
78:37
+
225:51
.+7
214:08
-1.121290Q
14SPb SU: RiskyBeesness (Skalt, Tyuryaev, Kuznets)+
23:22
+
32:54
+
27:15
+3
93:04
+1
43:28
+2
21:21
+1
57:58
+
131:05
+4
243:05
+1
82:32
+
185:04
.+1
145:29
-3.121342Q
15SPb HSE: Nesquik (Brovarnik, Muratidi, Yutman)+
5:12
+
17:46
+2
23:24
+
46:05
+1
76:56
+
30:38
+
75:10
+2
243:16
+2
182:54
+2
83:56
+1
294:32
.+
159:04
-1.121433Q
16SPb SU: jazz (Pospelov, Olemskaya, Fedorkina)+
3:46
+2
12:41
+1
8:04
+
15:27
+4
78:53
+
24:58
+3
88:58
+1
154:18
+1
137:45
+4
136:10
+1
204:15
.+
280:15
-4.121479Q
17SPb SU: LD_PRELOAD (Sadykov, Ibatov, Gavrilov)+1
12:26
+
16:03
+
20:07
+1
33:28
+4
81:59
+1
59:49
+
115:35
+5
206:57
+1
115:05
+
141:48
+
261:05
+
188:18
...121507Q
18SPb ITMO: ytAlex (Sharepa, Koveshnikov, Shishkin)+
4:28
+
8:44
+
9:34
+
27:24
+
23:32
+1
22:55
+
41:03
+1
141:11
+
137:57
+
78:38
+
201:15
..-1.11731Q
19SPb SU: NPM package (Panenkov, Novozhilov, Martynov)+
1:44
+
12:17
+
3:51
+
7:21
+
17:30
+1
31:30
+
37:10
+2
86:33
+1
173:32
+1
64:53
-2.+2
245:19
..11816Q
20SPb SU: Jet Set Radio (Malov, Belash, Leontev)+1
5:07
+
29:13
+1
14:29
+1
25:35
+1
52:43
+1
39:53
+1
61:32
+
215:40
+2
97:26
+
93:38
..+1
189:14
..11999Q
21SPb HSE: Just4Keks (Bukov, Trilis, Mosin)+
3:49
+
20:15
+
12:30
+1
30:21
+
66:31
+2
68:57
+
102:44
+2
117:31
+2
166:25
+2
158:41
+1
211:32
.-4..111153Q
22SPb ITMO: 30 (Shanshin, Kolesov, Kurepin)+
1:58
+
14:03
+2
18:28
+
30:51
+3
135:08
+2
69:37
+4
103:28
+2
169:09
+
130:58
+
122:23
+2
246:53
....111337Q
23SPb SU: Botwa Jigurda (Saakyan, Mishura, Kravchenko)+
4:12
+
7:33
+1
23:14
+1
85:30
+
108:26
+
56:24
+1
130:34
+
197:15
+1
116:14
+7
228:31
+1
234:52
....111428Q
24SPb HSE: Brawlers (Sarantsev, Peshkov, Babich)+
5:23
+3
34:32
+6
49:15
+1
83:18
+4
103:13
+2
45:19
+1
105:49
+
151:42
+4
260:33
+
125:17
-8.+4
187:11
..111647Q
25SPb ITMO: NRU FAQ (Chernatskiy, Nyashin, Fitisov)+
1:53
+
5:10
+1
9:26
+
15:42
+
52:52
+
38:46
+
36:01
+
66:19
+2
141:55
+
112:35
-1....10535Q
26SPb SU: eto komanda (Savin, Ostapenko, Vyguzov)+
3:14
+
5:48
+
7:56
+2
43:05
+1
94:15
+
20:13
+
75:04
+
124:56
+1
182:18
+
79:01
-12.-3..10712Q
27SPb SU: 29 (Milshin, Kondratiuk, Tulchinskiy)+
3:02
+
8:40
+1
10:02
+4
46:14
+
52:20
+
30:36
+
87:42
+2
134:02
+2
99:37
+1
71:57
-8....10740Q
28SPb HSE: HS of Abbreviations (Vasilevskij, Zakharenko, Ipatov)+
2:00
+
9:15
+
9:13
+3
88:51
+2
81:49
+
36:10
+
59:46
+1
140:24
+2
190:07
+
20:03
-10.-2..10794Q
29SPb ITMO: 3 CaTe (Chernishev, Levkov, Korobko)+
1:59
+
12:29
+2
9:00
+
18:56
+3
89:54
+1
34:52
+1
55:05
+
133:37
+1
206:08
+2
144:34
..-5..10901Q
30SPb SU: 30 (Starkov, Oborin, Tsarev)+
1:10
+
3:46
+
9:33
+5
64:25
+1
32:48
+
42:03
+3
114:08
+1
174:08
+4
155:17
+
49:12
-1.-1..10923Q
31SPb ITMO: #define private public (Galimzyanov, Smagliy, Erov)+
2:32
+1
7:44
+1
11:22
+
36:07
+3
114:22
+
49:07
+
80:31
+1
132:59
+2
208:35
+
146:40
-5....10945Q
32SPb ITMO: hw (Pleshakov, Filipchyk, Teplyakov)+1
8:30
+
14:00
+
19:54
+
37:53
+1
66:29
+
102:01
+
121:27
+
183:51
+
242:06
+2
151:17
.....101023Q
33SPb SU: HOLY GANG (Belyaeva, Savinov, Melnikov)+
5:31
+
9:21
+
3:47
+2
50:45
+
71:05
+
20:32
+5
151:02
+2
137:01
+4
243:45
+2
62:27
.....101051Q
34SPb SU: 36 (Garaev, Cherepanova, Minnekhanov)+
5:49
+
12:43
+1
9:30
+10
118:35
+
18:20
+2
43:16
+1
29:59
+6
167:58
+1
158:14
+1
57:12
.....101056Q
35SPb SU: 31 (Zaitsev, Petrov, Sevastianov)+
1:51
+
4:09
+1
13:41
+1
157:09
+
80:13
+
40:52
+
111:02
+
205:26
+1
261:44
+1
198:10
-4....101150Q
36SPb SU: Square Ball (Nechaev, Eremeev, Volochai)+
5:12
+
2:59
+4
49:14
+
16:12
+2
244:55
+
33:17
+1
111:02
+
166:33
+3
193:28
+4
80:44
-4....101179Q
37SPb ITMO: 11 (Chernookiy, Zakharov, Kolchenko)+
3:32
+
5:01
+
9:06
+4
56:58
+3
85:52
+1
60:13
+1
93:00
+
210:57
+6
169:36
+3
159:06
-1....101209Q
38SPb SU: 24 (Kozlovtseva, Luchinin, Korkin)+
2:55
+
7:48
+1
86:43
+
37:28
+2
98:01
+10
81:49
+2
162:45
+1
193:46
+5
188:51
+
112:29
.....101386Q
39SPb HSE: HSE Peaky Blinders (Gromov, Kuksa, Pozdnyakov)+
2:15
+1
12:02
+4
24:46
+7
97:38
+2
66:42
+3
23:15
+
52:16
+7
280:57
+4
249:36
+4
133:34
..-1..101578Q
40SPb ITMO: IIIJP3K II (Vasilyev, Panov, Polchinsky)+2
12:09
+1
10:14
+2
13:49
+7
156:35
+2
117:28
+3
48:28
+1
157:53
+4
274:54
+4
226:16
+
103:45
-2....101636Q
41SPb HSE: Matanlove (Dymashevskij, Chayka, Shestakov)+
1:58
+2
20:47
+1
26:07
+9
110:20
+
167:35
+5
166:29
+
149:27
+3
274:55
+1
243:53
+1
81:28
.....101677Q
42SPb ITMO: Prefix Sum Fun Club (Drobunin, Ponomarenko, Tyapkin)+
22:07
+
6:03
+1
12:38
+4
134:46
+8
166:04
+
29:15
+4
234:24
+2
87:45
+13
292:37
+3
170:07
.....101852Q
43SPb ITMO: pi vyalue (Garipov, Dyuvenzhi, Vorkozhokov)+3
18:23
+2
26:07
+1
12:02
+11
125:00
+1
168:21
+9
106:10
+5
82:56
+2
200:12
+23
299:08
+
136:06
.....102312Q
44SPb ITMO: 07 (Sharipov, Tropin, Chinaeva)+
9:44
+
12:50
+6
79:02
+
59:34
+2
39:42
+1
14:34
+
50:19
+
62:20
-3+
97:15
-6....9601Q
45Petrozavodsk SU: pgt Shya (Krishtal, Masaeva, Koshkarev)+
2:09
+
20:41
+2
12:55
+4
95:10
+1
47:43
+2
47:29
+
86:06
+
204:29
-3+1
83:57
-7.-6..9796Q
46SPb ITMO: BuhTeam (Andriyanov, Martynov, Eshkin)+
2:55
+
13:22
+1
17:18
+2
40:57
+
158:32
+2
76:03
+2
107:10
+
180:29
-10+1
88:20
-5....9841Q
47SPb ITMO: I don't know (Kutasin, Senkin, Manaev)+
2:06
+
3:10
+1
17:20
+4
32:06
+4
94:28
+
25:27
+2
62:36
+
226:23
-14+3
123:22
.....9864Q
48SPb SU: 26 (Radionova, Agranovskii, Bezrukov)+
3:43
+
10:23
+1
21:25
+
66:54
+1
233:07
+
66:06
+2
37:41
+
293:13
-1+1
108:19
.....9937Q
49SPb ITMO: 28 (Fafurin, Savon, Amirov)+
6:48
+1
20:27
+2
20:28
+
73:39
+1
79:17
+2
108:09
+1
171:51
+1
273:03
.+4
155:27
.....91145Q
50SPb SU: 27 (Gubkin, Maksimov, Smirnova)+
10:12
+
8:49
+3
32:56
+2
23:26
+2
101:55
+3
122:52
+
146:50
-1+
289:59
+
230:04
.....91161Q
51SPb SU: Sasha wants to go to PDMI (Schavelev, Sonina, Novozhilov)+
5:44
+
12:42
+1
34:56
+3
85:31
+
177:42
+4
144:06
+
128:46
+
284:39
-7+1
225:40
.....91274Q
52Mil A of Comm: flabby militants (Kurenckov, Sundukov, Sotin)+
2:31
+1
6:07
+2
20:54
+4
126:28
+2
225:26
+1
186:08
+
100:17
.+
277:17
+
166:39
.....91308Q
53SPb SU: 28 (Vasilev, Yanin, Tutanov)+1
5:59
+
9:02
+1
17:27
+4
95:17
+8
189:34
+2
74:28
+1
129:06
.+
245:02
+
234:05
.....91337Q
54SPb SU: 32 (Paramonov, Im, Emdin)+
5:55
+
33:23
+1
27:43
+1
38:30
+2
116:09
+4
162:17
+9
288:49
+4
253:06
-7+
140:15
.....91482Q
55SPb SU of Tech and Design: PMI (Khujamov, Ogay, Vavilova)+2
12:14
+
40:07
+1
67:54
+12
251:01
+5
128:36
+5
289:25
+
143:03
+
91:42
+7
284:55
......91945Q
56SPb HSE: VIP (Elizbarashvili, Kholkin, Almazov)+
1:35
+
6:57
+
5:46
+1
21:11
+2
110:48
+1
13:30
+
43:03
-8-4+2
74:33
.....8393
57SPb HSE: Pivo (Morozov, Sheremetov, Zhuravlev)+
4:53
+
13:17
+
21:21
+1
43:46
+1
86:04
+
17:43
+
49:45
..+2
90:11
-3....8403
58SPb SPU: Ab absurdo 4 (Smolskij, Sukhanov, Kurnosov)+
1:43
+
4:24
+1
14:27
+
28:56
+1
282:07
+1
84:50
+
182:37
.-1+1
115:30
.....8790Q
59SPb SU: PUNK alco 24/7 (Romanychev, Romanov, Greben)+
4:50
+
12:55
+
21:04
+3
75:45
+
158:31
+
62:52
+1
173:47
..+
208:22
.....8793
60SPb HSE: tricky_lifers (Denisov, Petrochenkov, Vsemirnov)+
7:31
+1
14:10
+1
45:39
+1
55:35
-2+
82:31
+
112:05
.+2
218:19
+3
147:56
..-2..8840
61SPb ITMO: 19 (Aknazarov, Ustinov, Meshscheryakov)+1
8:21
+
11:31
+
20:59
+1
77:31
+
172:02
+2
167:18
+2
129:15
-2-4+
179:22
-1....8883
62Petrozavodsk SU: adamant (Anisimov, Lezova, Sobianina)+1
19:28
+
7:42
+2
43:41
+5
164:37
+
151:47
+1
33:09
+
74:44
.-6+
224:57
-4....8895Q
63SPb SU: 39 (Dudnikov, Logunov, Buchin)+
3:16
+
6:36
+
21:26
+1
40:03
+7
223:23
+2
48:01
+3
140:28
.-6+1
141:59
.....8902
64Murmansk STU: Fixiki (Kornilov, Vishnevskiy, Menshikov)+
4:05
+
27:18
+3
29:29
+
64:08
+4
247:55
+1
123:20
+1
152:14
.-4+
93:44
.....8919Q
65SPb ITMO: YaMi (Vlasov, Panasyuk, Garmanov)+
2:31
+2
10:06
+1
12:02
+
39:43
+3
217:25
+6
71:48
+2
119:59
..+1
165:52
.....8935
66SPb ITMO: 17 (Karlukova, Nguyen, Vo)+
5:53
+
21:37
+1
91:08
+6
78:43
+7
184:01
+
19:51
+1
54:43
-6.+
226:53
.....8978
67SPb ITMO: GOST (Dobryagin, Sladkov, Glinskikh)+
6:20
+9
89:58
+
19:18
+
35:15
+13
245:24
+3
69:27
+
124:47
.-8+
167:24
.....81254
68SPb SU: Lollipops (Aleshin, Khamzin, Zhdanko)+
4:19
+1
13:07
+2
30:12
+4
74:49
+4
209:12
+3
106:32
+19
294:11
..+5
232:48
.....81722
69SPb ITMO: Average O(n!) enjoyers (Kotov, Zyzlaev, Belousov)+
10:42
+2
36:30
+1
19:21
+1
72:30
+
122:49
+
134:47
-6-3-4+
131:18
.....7604
70SPb ITMO: Usatoe-bratstvo (Rozhkov, Elizbarashvili, Marchenko)+
4:22
+1
20:32
+1
14:07
+1
53:28
+1
232:09
+1
104:05
-11-6.+
143:38
.....7670
71SPb SU: PUNK Masters (Kiriushin, Podchischajlov, Bas)+
17:11
+
31:39
+1
10:29
+
30:46
.+7
239:29
+3
96:07
..+1
172:39
...-1.7835
72Petrozavodsk SU: Bukva yu (Potapova, Alshanin, Ermakov)+
4:44
+3
27:58
+2
35:25
+2
41:33
-9+1
64:43
+1
162:19
.-4+4
245:03
.....7838Q
73SPb ITMO: RED FOLDER (Ruzavin, Sibiryakov, Borodin)+
1:32
+
8:09
+
12:46
+1
48:53
-5+5
121:11
..+8
260:11
+2
141:56
.....7911
74SPb SU: 41 (Korol, Ahmatshin, Gabdulhakov)+
1:49
+
13:21
+
20:04
+10
221:19
-5+1
69:29
+2
137:23
..+2
174:41
.....7935
75SPb ITMO: Here we code again (Muminova, Umarov, Borkin)+
51:26
+
29:15
+1
79:44
+7
111:39
.+2
128:48
+
168:11
..+
201:58
.....7967
76SPb ITMO: Kormushki (Kislov, Kazakov, Varlamov)+
6:07
+
8:03
+1
25:09
+6
140:15
-4+2
36:51
+8
171:02
..+4
282:18
.....71088
77SPb ITMO: old black maslo 54 y.o (Ushkov, Garipov, Kirsanov)+
3:16
+1
36:15
+3
28:03
+3
104:05
+4
280:14
+1
96:08
...+4
225:45
.....71092
78SPb ITMO: rightwing catgirls (Atrashchenok, Veretennikov, Rafikov)+
4:46
+
10:32
+1
19:07
-7+5
224:04
+1
53:50
+3
138:54
.+13
229:46
-4.....71137
79SPb SU of AI: 1703 (Zaripov, Nikiforov, Alekseev)+
1:19
+
6:37
+3
26:52
+
48:21
-1+3
86:44
...+1
113:00
.....6420Q
80SPb SU of AI: MegaSmetanka (Zhukov, Kurilov, Fesenko)+
3:54
+
9:43
+2
24:27
+
101:15
-13+7
100:38
-10..+
142:36
.....6559Q
81SPb SU: Pocelui mene uda4a (Babanov, Kremko, Batalshchikov)+
7:40
+
13:56
+1
18:00
+4
115:28
+2
281:14
-8+5
259:47
..-4.....6933
82SPb ITMO: kumar (Korobeinikov, Labazov, Mamadshoev)+
5:55
+
51:07
+5
45:57
+6
105:30
-1+
232:08
+4
215:12
........6953
83Mikhailovskaya Mil Artillery A: 1 (Marchenko, Pyankov, Spitsin)+
7:27
+3
34:11
+
51:15
+11
261:28
.+1
112:09
-2.-2+
210:43
.....6975Q
84SPb SPU: Binary Musk (Shergalis, Nazarov, Konstantinov)+
12:34
+
110:52
+2
136:08
+2
180:19
.-3+1
244:39
..+3
296:54
.....61138Q
85SPb SU: 34 (Kiselev, Pavliuchenkov, Pavel)+
6:40
+1
18:16
+8
166:13
+10
115:01
-2+7
214:49
...+3
271:09
.....61370
86SPb SU: 33 (Fofanov, Hancharou, Shlenskikh)+
12:37
+
27:45
+1
170:58
+
37:24
-2+1
105:32
-2........5391
87Pskov SU: 1 (Nefedov, Deev, Nikiforov)+
10:51
+
27:27
+
47:43
+1
144:23
+
245:05
-13...-2.....5493Q
88Petrozavodsk SU: squd_dev (Korzhuk, Kruchinin, Simagin)+
4:05
+
8:01
+1
17:16
-6-7+3
88:31
...+4
241:23
.....5518
89SPb SU: 40 (Esin, Brynskikh, Filimonov)+1
13:01
+
18:48
+2
41:37
+5
183:35
-4+
160:19
-12..-3.....5575
90SPb SU of Economics: Python SQUAD (Zakharov, Motyleva, Lepekhina)+
3:22
+
8:36
+2
27:32
+4
188:32
+
253:45
-20-3........5599Q
91Novgorod SU: 1 (Kydruashov, Shlyahanov, Shaklein)+
3:42
+1
16:25
+4
40:04
+5
114:12
+2
220:20
....-2.....5633Q
92SPb SPU: Pyshki po 15 (Ershov, Son, Sazykin)+
4:31
+2
30:14
+1
16:54
+2
225:21
.+2
268:43
-7........5683Q
93Mikhailovskaya Mil Artillery A: 2 (Semin, Gruzdev, Nekrasov)+
9:16
+3
33:52
+5
93:23
+1
237:20
-1+1
147:34
.........5719Q
94SPb Mozhaisky MSA: 4 (Cheremuchin, Lukianenko, Malikov)+
2:11
+
13:01
+4
100:51
+10
296:18
-7-2+
202:29
-8.-2.....5893Q
95Petrozavodsk SU: Chi111ife (Reikenen, Roitburd, Khusnutdinova)+
3:30
+1
22:56
+4
54:57
-6-4+18
198:58
-6..+
209:34
.....5946
96SPb SU: 38 (Shangareev, Gozhev, Urbanskii)+
1:43
+2
37:46
+7
158:28
+9
297:26
-5+2
156:10
.........51049
97SPb ITMO: BigBlackSock (Vybornov, Zhimoedov, Sultanov)+
13:13
+
18:38
+1
28:12
-5.+1
168:11
.........4267
98SPb SU: 35 (Smolin, Sulgan, Degtiarev)+
4:20
+
11:28
+3
13:15
-6-2+7
68:52
...-16.....4296
99Pskov SU: 2 (Petrov, Lebedev, Toporov)+
14:47
+
29:01
+2
69:14
-2.+1
139:34
.........4311Q
100SPb SU of Economics: team001374 (Goilik, Paliy, Romanov)+
24:09
+
16:18
+
33:49
-8-3+3
187:56
-6........4320Q
101SPb ITMO: pentesters (Bulaev, Sharifullin, Borovik)+2
28:31
+1
17:27
+
33:38
+7
127:28
-2..........4405
102SPb SPU: Ozornoy Dilijans (Saakyan, Shvydkiy, Bogdanov)+
31:07
+2
40:02
+1
64:53
-16-3+4
143:43
-8........4418Q
103SPb SU of Telecom: 1 (Volokh, Agarkov, Grushev)+
12:31
+
43:38
+2
67:58
-1-2-3...+1
286:21
...-1.4468Q
104SPb SU: 37 (Gordeev, Smirnov, Gryaznov)+
8:38
+
40:39
+2
122:45
-4-1-1...+
265:50
...-3.4475
105SPb ETU: Abobuses (Sabanov, Belkovsky, Lesnichenko)+
6:18
+
151:41
+3
60:24
-10..+7
222:31
........4639Q
106SPb SPU: BetterJava (Shakirov, Milke, Kiselyov)+
17:19
+2
215:46
+
41:28
+14
294:29
.-10......-2..4887
107SPb U of MIA RF: B1T (Zaytsev, Tyrtychko, Syagaev)+
7:34
+10
158:15
+4
191:10
-12-1+6
149:49
.........4905Q
108SPb SU: Team Spirit (Pugin, Raikovskii, Dorosh)+
4:32
+
23:19
+
31:03
-8.-13-1........358
109SPb BSTU: Bogosort (Alexandrov, Eremishin, Petrov)+
11:07
+
15:30
+1
46:58
..-5-3..-7.....392Q
110SPb ITMO: Will be named later (Cherkashin, Kachmar, Fayzieva)+
5:08
+
7:34
+3
68:01
-5.-14......-1..3140
111SPb ITMO: Winx (Abdurasul Kyzy, Erbaev, Neevin)+
32:19
+
64:03
+
88:34
-9-1-4.........3184
112SPb SPU: -322iq (Belonogov, Zolotuhin, Epifanov)+
14:25
+4
27:14
+
70:38
-6-3-6-5........3191
113Mil A of Comm: pestering calls (Sergeev, Kartavykh, Orlova)+
4:00
+1
45:53
+3
90:39
-8...........3219Q
114SPb BSTU: Polyuppers (Balkunov, Zuevskoy, Khokhlov)+
17:28
+3
82:14
+1
43:54
-1.-3.......-1.3222Q
115SPb SU: 23 (Pakholiuk, Dyadenko, Bikeev)+
6:03
+
11:56
+7
133:14
-8-3-5.........3290
116Mikhailovskaya Mil Artillery A: 3 (Slavin, Shabalin, Belotelov)+
13:54
+3
85:44
+1
138:07
..-1.........3316Q
117Russian S Hydromet U: 3 (Romanova, Kushakov, Pyatak)+
12:46
+
35:38
+2
239:19
-7.-9.........3326Q
118Russian S Hydromet U: 1 (Kozlovskaya, Kutikova, Ajzenberg)+
15:49
+
30:59
+3
236:43
-1-2..........3341Q
119Murmansk STU: Triple Zero (Pilipenko, Sudov, Firsov)+
53:33
+1
107:51
+1
162:17
-2.-1-1........3362Q
120SPb Mining U: 5 (Savunov, Kosenko, Shishkina)+
13:43
+3
140:36
+3
97:43
..-8.........3370Q
121SPb SPU: 1 (Suknev, Gabrielian, Mrykhin)+1
4:33
+1
15:08
+6
195:00
.-1-17...-3.....3374
122Russian S Hydromet U: 1 (Matyukhin, Pashentsev, Russkin)+1
44:06
+2
82:29
+
244:02
-8.-4.........3430Q
123Murmansk STU: Bug report (Gatin, Fedorov, Pozdeev)+1
43:24
+
35:06
+3
275:15
-5...........3433Q
124SPb BSTU: Exploding Kittens (Utkin, Lukashev, Bigachev)+
7:10
+5
82:13
-15-2.-4+3
207:53
........3456Q
125Murmansk Arctic SU: 1 (Markova, Baginskij, Lyamin)+1
17:39
+
82:05
-2+2
298:09
...........3457Q
126SPb ITMO: ITMEN (Trofimov, Myasnikov, Sannikov)+2
14:42
+8
121:31
+2
100:01
-10-1-6-4..-13.....3475
127Murmansk STU: void main() (Shkodin, Rykov, Boyko)+
7:07
+8
81:32
+2
222:49
-2...........3510
128SPb ITMO: Tier A-S Team (Sinitcin, Lezhen, Prasolov)+2
47:04
+1
97:35
+16
233:20
-15.-10.........3757
129SPb SU of Service and Econ: GeekPy (Luca, Ponomarev, Belik)+
60:07
+2
78:00
-2-7-2+20
257:33
-2........3835Q
130SPb SU of Arch: Riverside (Fedorichev, Melnichenko, Cherevko)+
12:12
+13
253:29
+22
256:17
-13.-14-2........31221Q
131SPb SU of AI: Anonymous (Chebykin, Mazurash, Titkov)+
6:54
+
14:03
-11-6-2-4..-5......220Q
132SPb SU of Economics: cat_SQUAD (Shulnyaev, Skibin, Erofeevsky)+
12:27
+
20:17
-10-8.-2...-1.-2...232Q
133SPb SU of Economics: Valhalla (Shikhaev, Pogodin, Zaytsev)+
13:35
+
62:25
-12-5..........-1275
134Murmansk STU: team fortress 2 (Kulikov, Sushchenko, Bushova)+1
22:12
+
39:10
-1...-1..-1.....281
135Murmansk Arctic SU: 4 (Vinogradov, Karavka, Zhurauskas)+
7:40
+2
38:20
-6-6.-1...-2.....285Q
136SPb ITMO: 33 (Korniliev, Kurbangaleeva, Latanov)+1
19:15
+2
21:50
-33-1-1-3.........2100
137SPb Mining U: 6 (Andreeva, Guseva, Kislitsyna)+
15:51
+1
66:18
.-5...........2101Q
138SPb BSTU: i582ch (Kapusta, Seliukhov, Vorobev)+
10:45
+
100:45
-2-4-2....-3.....2110
139SPb SU of Arch: Shketi (Asadov, Bakirov, Skorykh)+
0:49
+3
52:02
-9-6.-15.........2112Q
140* Murmansk Arctic SU: Billy_fans (Kravchenko, Romanuck)+
19:13
+1
88:56
-4-1...........2127
141SPb SU of Arch: C_plus_minus (Yastrebova, Tsyplakova, Vorobev)+
14:03
-2-1+1
145:13
.-3.........2179Q
142Mikhailovskaya Mil Artillery A: 4 (Kopylov, Fetisov, Limonov)+
10:07
+6
90:44
-1............2220
143SPb SU of Economics: Security guards (Gupalo, Pisotskiy, Seliverstov)+1
8:00
+6
173:37
-2............2321
144SPb Forest TU: Scary raptors (Kurguzov, Kutuzov, Ivanov)+3
21:42
+4
265:41
.............2426Q
145SPb Mozhaisky MSA: 5 (Salbiev, Fedyanin, Blyudov)+
9:30
+7
278:56
-3-5..-6........2427Q
146Murmansk STU: Sardel'ka (Tatarnikov, Bartashevich, Kaverin)+2
33:31
+8
228:05
-1-4..........-12461
147SPb SPU: Team 300 (Sechko, Korzh, Romanov)+
11:25
-2-4..-2.........111
148SPb ITMO: Grandmasters (Mikhailov, Shirikov, Suponev)+1
9:46
-8-6.-8..........129
148Murmansk Arctic SU: IVT-MP (Ovchinnikov, Poshevelya, Zagudaev)+
29:47
-7-1............129Q
150Murmansk Arctic SU: 2 (Borozdin, Gladun, Isaev)+
35:20
-2-4............135
151SPb BSTU: ITKittens (Kozlovsky, Prisyazhnyy, Rokhlin)+1
21:38
-3-6..-2-2........141
152SPb SU of Economics: Eye Tea (Shaulskiy, Kalinin, Tutov)+
52:14
..............152
153* Murmansk STU: Tundra coders (Bakin, Smirnov)+
205:34
-3-1............1205
154SPb Forest TU: StaregaTeam (Romanov, Tikhomirov, Larionov)+6
116:01
-6.............1236Q
155SPb Forest TU: Door Model Team (Yakovlev, Lukina, Kasho)-2..............00
155Murmansk Arctic SU: Rookie (Shumilov, Kravtsov, Antonov)...............00
Total runs2233475216253355483061512912571323797602
Accepted1551471279875988053508521718110
Rejected68200394527260450226982411721113079492
First Accept0:401:352:217:219:037:0015:0128:4439:1720:0354:56188:1867:16121:51
Last Accept205:34278:56275:15298:09282:07294:40294:11293:13299:08296:54294:32291:59287:47276:23